Apel II Międzynarodowej Konferencji Młodych Pracujących


II_Konf_MP-Kuba2012II Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracujących
29-30 kwietnia 2012 r. – Hawana, Kuba

Apel

“I teraz ludzie, którzy rosną w walce,
gigantycznym swym głosem wołają: Naprzód!
Lud zjednoczony nigdy nie zostanie pokonany.”

Kapitalizm znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Jest zgniły. Jego negatywne skutki dotykają przede wszystkim młodzież, dzieci, uczniów, studentów, nowe pokolenie klasy robotniczej.

Podczas gdy w rękach niewielu gromadzone jest ogromne bogactwo, rozwój oparty na prymacie kapitalistycznych interesów i na niszczeniu sił wytwórczych (zamykaniu firm, zwolnieniach pracowników itp.), prowadzi coraz większą ilość młodych ludzi w koszmar bezrobocia. Dane globalne dotyczące oficjalnego bezrobocia sięgają 12,6% i liczby 74,6 mln osób. W roku 2010 na Bliskim Wschodzie stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła do 25,5%, podczas gdy w Afryce Północnej do 23,8%. W rzeczywistości stopa bezrobocia młodych kobiet osiąga 39,4% na Bliskim Wschodzie, a 34,1% w Afryce Północnej. Wysokie bezrobocie występuje w Europie Południowej, gdzie dotyka 44% populacji młodzieży w Grecji i 41,6% w Hiszpanii.

Masowe bezrobocie jest również stosowane jako środek nacisku do zarzynania warunków pracy i praw socjalnych, do obniżania płac, degradacji systemu ubezpieczeń, do rotacji pracy, elastycznych stosunków pracy, pracy w niepełnym wymiarze czasu, pracy nieodpłatnej, eliminowania ubezpieczeń zdrowotnych. Jednocześnie wysokie opodatkowywanie, prywatyzacja dóbr społecznych, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, oferują nowe pola zarabiania pieniędzy dla wielkiego kapitału i pola dalszej pauperyzacji dla młodzieży.

Na drodze od koszmaru bezrobocia do niewoli płac, kapitalistyczne „rozwiązania” nie mają nic wspólnego z potrzebami, marzeniami i ideałami młodych pracujących:

  • W edukacji zostały zintensyfikowane bariery klasowe, jak również treść samej edukacji została podporządkowana potrzebom kapitalistycznego rynku. Tylko w Stanach Zjednoczonych, na przykład, średni koszt czteroletniej edukacji szkolnej wyniósł 12,467 dolarów na rok 2011.
  • Młode pary zmuszane są odłożyć decyzję o posiadaniu własnej rodziny ze względu na wysokie ceny mieszkań oraz koszty codziennego funkcjonowania. Wysokie koszty życia zmuszają wielu młodych ludzi, aby pozostawali w domu rodzinnym przez wiele lat.
  • Następuje zwiększenie migracji zarobkowej czy to do miast czy też w kierunku innych państw. Młodzież zmuszana jest do opuszczania swoich rodzin i swoich krajów bez jakiejkolwiek gwarancji lepszej jakości życia.
  • Szacuje się, że na ucieczkę od rzeczywistości z użyciem narkotyków i nielegalnych substancji psychoaktywnych decyduje się od 149 do 272 milionów ludzi w wieku 15-64 lata, z czego od 124 do 202 mln osób, głównie młodych, używa marihuany. W krajach Ameryki Środkowej i Ameryki Łacińskiej dzieci są wykorzystywane jako członkowie gangów w handlu narkotykami. W 2010 roku 150 dzieci zmarło w Ameryce Środkowej od walk gangów, natomiast szacuje się, że 4000 jest zmuszanych do udziału w handlu narkotykami.
  • Praca dzieci jest ogromną raną. 215 milionów nieletnich pracuje nielegalnie.
  • Imperializm zabija dzieci, zabija rodziców dzieci.

Żądamy natychmiast: czystej wody i żywności dla wszystkich, książek dla wszystkich dzieci, lekarstw dla wszystkich potrzebujących, godnych warunków mieszkaniowych, zapewnienia prawa dla wszystkich do komunikacji i do nowych technologii. Żądamy stabilnej pracy dla wszystkich, 7 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 35 godzin na tydzień, środków ochronnych dla osób bezrobotnych, publicznego i bezpłatnego zabezpieczenia społecznego dla wszystkich.

Tak wygląda rzeczywistość, i tak wygląda przyszłość, której młodzi pracujący potrzebują. Kapitalizm nie może i nie będzie dostarczać rozwiązań problemów. Młodzi pracujący muszą teraz odnaleźć sens życia w walce o lepsze społeczeństwo, o społeczeństwo bez wyzysku kapitalistycznego.

Ponieważ walka z bezrobociem jest walką z monopolowymi korporacjami, jest to walka o zmianę klasy społecznej, która jest u władzy. Tylko dzięki centralnemu planowaniu produkcji, wykorzystywaniu bogactwa zasobów produkcyjnych każdego kraju dla zaspokojenia współczesnych potrzeb klasy robotniczej i warstw ludowych, a nie dla zysków klasy kapitalistów, mogą być stworzone warunki dla integracji wszystkich pracowników w produkcji.

Ta walka nie może być indywidualna lub niezorganizowana. Może ona być potężna i skuteczna tylko jako zbiorowa walka prowadzona zgodnie z interesami klasy. Odbudowa ruchu robotniczego, poprzez walkę o zapobieganie zwolnieniom pracowników, o wstępowanie młodych ludzi do związków zawodowych, o środki ochrony dla bezrobotnych, z szerokim przyjęciem antymonopolowej linii walki, jest dla Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) obowiązkiem centralnym.

To dlatego problem BEZROBOCIA został wybrany jako główny temat II Międzynarodowej Konferencji Młodych Pracujących.

Potwierdź swoje uczestnictwo!
Pozwól nam połączyć siły w walce!

2 marca 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *