Program


„MIĘDZYNARODOWY RUCH PRACOWNICZY I ZWIĄZKOWY W XXI WIEKU”

Wiele lat minęło od powstania pierwszego związku zawodowego w 1790 r. i od utworzenia pierwszego Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników w 1864 roku. Ruch robotniczy i związkowy długo podróżował, zanim jego droga nie została utwardzona istotnymi osiągnięciami i bardzo dobrymi wynikami.

Pierwszą i najbardziej palącą kwestią, którą ujawniło pojawienie się organizacji związkowych, była rola wtedy jeszcze młodej i powstającej klasy społecznej – klasy robotniczej – która szybko weszła w życie społeczne i polityczne ogółu ludności w każdym kraju na całym świecie. Co więcej, aż do XVIII wieku większość ludzi uważała rozwój społeczny za coś zależnego od woli królów, książąt, bogów i duchów. Nadeszła wtedy nowa świadomość, że postęp społeczny jest w rzeczywistości zależny od mas ludowych. To nowe rozumienie znacznie wpłynęło na drogę historii ludzkości w XIX i XX wieku.

Ta droga ludzkiej historii była naznaczona serią bezprecedensowych trudności. Dla ruchu związkowego, od roku 1790 do dnia dzisiejszego, oznaczała ona nie tylko wielkie sukcesy, istotne zwycięstwa, ale także znaczne niedociągnięcia, błędy i niepowodzenia.

W tym bogatym doświadczeniu historii zawarta jest rola WFTU – Światowej Federacji Związków Zawodowych. Jej utworzenie 3 października 1945 r. było zwycięstwem samym w ​​sobie dla światowego ruchu związkowego – osiągnięciem koronującym dla międzynarodowej klasy robotniczej. To był nowy jakościowy krok i była to pierwsza poważna i stabilna próba globalnej jedności i koordynacji światowego proletariatu przeciwko faszyzmowi, dominacji kapitału i imperializmowi.

Autorytet i dynamizm WFTU były bezpośrednim zagrożeniem dla sił rządzących w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jak i dla kapitalizmu na całym świecie. Z tego powodu rozpoczęto kampanię na rzecz osłabienie i zniszczenia nowego ciała świata związkowego.

Historia ostatnich sześćdziesięciu lat ruchu robotniczego jest dobrze znana. Napisano na ten temat wiele książek i istnieją niepodważalne dokumenty historyczne; tysiące bohaterów współczesnej historii wciąż żyje i nikt nie może obalić faktów z historii.

W czasie tych ostatnich sześćdziesięciu lat WFTU nigdy nie stała po stronie monopoli ani transnarodowych korporacji. Nigdy nie była po stronie burżuazji i imperialistów. Nigdy też de facto nie była neutralna. Zawsze stawała po stronie walk robotniczych na rzecz podstawowych praw i wolności na całym świecie. Zawsze była z tymi, którzy walczyli o pokój, postęp i likwidację wyzysku człowieka przez człowieka. Odegrała ważną rolę w ruchach społecznych Azji i Oceanii, Afryki, Europy, Ameryki Południowej i na Bliskim Wschodzie. W tej 60-letniej historii były również zaniechania i błędy. Te jednak w żadnym razie nie podważają pozytywów i bogactwa kursu WFTU. Jesteśmy dumni z tej historii i uczymy się zarówno ze zwycięstw i sukcesów, jak również z własnych błędów.

W obecnych czasach, na progu XXI wieku miało miejsce kilka ważnych przewrotów w międzynarodowym układzie sił. Te przewroty dały poważną przewagę siłom kapitału kosztem klasy robotniczej. Tymczasowa suwerenność kapitału nasila kapitalistyczny wyzysk wobec ludzi i państw, a bogactwo, które wytwarza klasa robotnicza gromadzone jest w rękach kilku silnych ludzi na całym świecie.

Postęp nauki i technologii we wszystkich dziedzinach, szybkie wykorzystywanie nowych technologii w procesie produkcyjnym są opracowywane dla zwiększenia zysków ponadnarodowych korporacji.

Natomiast w społeczeństwie bez wyzysku człowieka przez człowieka nowe technologie, jako ludzkie osiągnięcia, powinny służyć człowiekowi, aby mógł mniej pracować, by mógł więcej zarabiać, aby mógł cieszyć się lepszymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby miał więcej wolnego czasu, miał lepsze możliwości rozrywki, kultury, edukacji i opieki zdrowotnej. By mógł żyć lepiej i dłużej. W dzisiejszych czasach nie tylko tak się nie dzieje, ale nasila się jeszcze wyzysk, by wielkie bogactwo mogło być koncentrowane w kieszeniach niewielkiej garstki. 115 milionów dzieci pozostaje analfabetami. Co 3,6 sekundy umiera dziecko. W Nowym Orleanie, w USA, zginęło 1.577 biednych ludzi. W krajach Unii Europejskiej bezrobocie dotyka ponad 30 mln osób. Według danych UNESCO ponad 921 milionów ludzi żyje w norach. To jest prawdziwy obraz w większości krajów kapitalistycznych, niezależnie od tego, czy rządzą w nich siły neoliberalne, konserwatywne czy socjaldemokratyczne.

Na początku XXI wieku widzimy, że ponownie pojawiło się zjawisko umocnionego neokolonializmu, o nowych cechach i elementach. W Afryce wiele krajów doświadcza silnej presji ze strony USA. To samo odnosi się do Ameryki Południowej. USA są zaniepokojone intensywnym rozwojem Chińskiej Republiki Ludowej. W byłych krajach socjalistycznych Europy klasa robotnicza pracuje w warunkach feudalnych. Rasizm, neofaszyzm, ksenofobia ponownie się stopniowo pojawiają! Bunt imigrantów we Francji oraz w USA tego dowodzi.

W naszym wieku, przewroty z lat 1989-1991 przyniosły nową korelację sił, które doprowadziły do ​​wszechmocy USA. Chociaż uważamy, że ta wszechmoc jest tymczasowa, rodzi ona wojny, przynosi zmiany granic państw, tworzy miliony uchodźców, zabija niewinnych ludzi, tłumi autonomię i niezależność niektórych krajów i zniewala narody, przekształca Organizację Narodów Zjednoczonych w osłonę dla bezprawia USA, Wielkiej Brytanii i ich sojuszników. Nawet oficjalne dane przyznają, że współczesne wojny imperialistyczne zmusiły do ucieczki z kraju 8,5 mln uchodźców, a kolejne 21 milionów ludzi do zmiany miejsca życia w ich krajach. Pod pretekstem walki z terroryzmem ogranicza się prawa demokratyczne i związkowe. Wolności ludzkie są również ograniczane. W stanie zagrożenia znajdują się całe narody, państwa i rządy. Wszechmocne grupy kapitalistów kontrolują media masowego przekazu i narzucają swoje antydemokratyczne warunki. Oni zniesławiają, opracowują informacje i fakty, rozpowszechniają kłamstwa i koncentrują ogromne zyski. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy są mechanizmami kapitału i ich polityka powoduje problemy dla rzesz ludności.

Tezy na rzecz nowego WFTU

WFTU posiada głębokie przekonania na temat istoty tych nowych wyzwań. Rozpoznaje zmiany w światowym układzie sił władzy. Rozpoznaje zmiany w charakterze klasy robotniczej, jej nowe potrzeby i wymagania. Ale podczas gdy wszystkie te zmiany mają miejsce, główne prawo kapitalizmu pozostaje bez zmian: klasa robotnicza produkuje bogactwa, ale w procesie produkcji bogactwo to jest zawłaszczane przez kapitał.

Tak więc na tym ogólnym obrazie dla międzynarodowego ruchu związkowego nasuwają się następujące kwestie:

 • Jakiego rodzaju związku zawodowego potrzebują dziś pracownicy?
 • Jakie strategie i taktyki muszą być stosowane?
 • Co powinno zostać odrzucone, a co utrzymane?
 • Jak nowe są teorie ekonomiczne dnia dzisiejszego względem tych określonych 150 lat temu na początku międzynarodowej walki związkowej?
 • Czy związek zawodowy powinien być oceniany przez pryzmat jego słów, czy jego działań i zaniechań?

Nowe przywództwo WFTU rozpoczęło nową drogę na podstawie decyzji XV Światowego Kongresu Związków Zawodowych, który odbył się w Kubie w grudniu 2005 r., zawartych w deklaracji końcowej pt. Konsensus Hawański.

W ciągu 2006 roku zasady te zostały opracowane w merytorycznym dialogu na temat współczesnych problemów, w serii spotkań organizowanych przez przywódców WFTU z organizacjami członkowskimi, organizacjami i osobami zaprzyjaźnionymi ze światowego ruchu związkowego.

Z dyskusji tych i z dokumentu Konsensusu Hawańskiego wyłania się lista dziesięciu priorytetów WFTU, które centrala nominowała sobie w tych trudnych czasach. Nie są one wymienione w jakiejkolwiek formie priorytetowej i WFTU uznaje, że każdy z tych problemów może być programem sam w sobie.

10 bieżących priorytetów WFTU

 1. Aby ruch pracowniczy i związkowy był w stanie wyrażać współczesne żądania klasy robotniczej musi kierować się zasadami walki klas i orientacji bojowej. Badania historii ruchu robotniczego ostatnich 200 lat dowodzą, że wszystko, co międzynarodowa klasa robotnicza osiągnęła, osiągnęła w wyniku walki. Nigdzie na świecie, żaden pracodawca i żaden rząd kapitalistyczny nigdy nie rozwiązywał problemów klasy robotniczej z własnej inicjatywy. Nasz ruch nie akceptuje teorii odrzucających walki zorientowane klasowo.
 2. WFTU wierzy w niezależność organizacji związkowych od monopoli i korporacji transnarodowych. Żyjemy w społeczeństwie podzielonym na klasy, w związku z czym związki zawodowe reprezentują klasę robotniczą o jej współczesnych cechach, dążąc do szerokiej koalicji z szerokimi warstwami ludowymi. Ruch związkowy musi być organizacyjnie niezależny od partii politycznych. Musi walczyć przeciwko polityce rządów, które są szkodliwe dla warstw ludowych. Muszą być niezależne finansowo, aby nie polegać na tajnych źródłach.
 3. Istnieje dzisiaj poważne zagrożenie w kwestii wolności demokratycznych i związkowych z powodu terroryzmu pracodawców i przemocy państwowej. Najnowszym tego przykładem są działania przeciwko strajkującym w Korei Południowej, przemoc rządowa przeciwko strajkującym nauczycielom w Meksyku, barbarzyństwo kolumbijskiego reżimu przeciwko walczącym związkowcom i nowoczesne systemy nadzoru w Europie, groźby wobec robotników budowlanych w Australii, a tysiące pozostałych przypadków to niezaprzeczalne fakty. WFTU bije w dzwonek ostrzegawczy dla postępowych ludzi w temacie praw człowieka, które zostały zaatakowane przez rządy USA, Wielkiej Brytanii i ich sojuszników, pod pretekstem walki z terroryzmem. Walka o demokrację i prawo do wolności w działalności związków zawodowych jest stała, ale również konkretna.
 4. W okresie imperialistycznego szaleństwa, walka o pokój jest dla klasowo-zorientowanego ruchu związkowego zadaniem zasadniczym. Pierwszymi ofiarami agresji USA i NATO są pracownicy i warstwy ludowe. Są zabijani na polach bitew, w swoich domach i miejscach pracy; są obarczani zadaniem dochodzenia do siebie po skutkach wojen. Pokój międzynarodowy pomoże wszystkim ludziom we wszystkich krajach rozwijających się. Dlatego WFTU jest obecna w rozwoju szerokiego, masowego ruchu antywojennego i podkreśla, że ​​internacjonalizm i robotnicza solidarność to kluczowe punkty dla walczącego ruchu o nowej i bogatej zawartości. WFTU opowiada się na rzecz zniesienia i zniszczenia całej broni jądrowej we wszystkich krajach bez wyjątku.
 5. Cała ludzkość zdaje sobie sprawę, że w ostatnich 15 latach negatywna korelacja sił, które dominują w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, legalizowała bezprawne i agresywne akty amerykańskich rządów. Jest to bardzo negatywny proces. Ruch pracowniczy i związkowy, rozwijając szeroki, masowy ruch, domaga się od ONZ sprawiedliwości i niezależności od możnych tej ziemi. Nasza era wymaga takich organizacji międzynarodowych.
 6. Nowe kierownictwo WFTU ocenia, że związki zawodowe muszą wdrażać w swoich działaniach stały front przeciwko biurokracji i elityzmowi, aby odzyskać autorytet, zaufanie i akceptację. Historia uczy nas, że zasady kolektywizmu, krytyki i demokratycznego funkcjonowania pomagają ruchowi. Przywódcy związków zawodowych powinni być zwyczajni i prostolinijni, przebywać ze zwyczajnymi ludźmi, przejawiać miłość do klasy robotniczej, i nie stawać się bogatymi sojusznikami kapitału. Prawdziwi przywódcy związkowi powinni edukować młodszych w sprawie zasad i wartości ruchu robotniczego. Powinni oni szanować bazę. Szanować zwykłych pracowników.
 7. Żyjemy w wieku wiedzy i informacji. Korporacje transnarodowe próbują zachować wiedzę i specjalizacje dla swoich kadr i menedżerów. Konieczność dla pracowników, by mieli dostęp i prawo do wiedzy, kultury i edukacji jest bardziej paląca niż kiedykolwiek. W tych ramach, edukacja związkowa realizowana poprzez seminaria, szkoły, grupy i instytuty jest przydatna dla wszystkich pracowników. Badania i nauka to niezbędne narzędzia. Dają dodatkowe korzyści ruchowi związkowemu przez to, że młodzież, kobiety, intelektualiści, imigranci z przyczyn gospodarczych, do których edukacja ta jest adresowana, wchodzą w skład związków zawodowych i ożywiają cały ruch robotniczy. Istotne jest, że nowi członkowie związków zawodowych mają wyższy poziom wykształcenia, poziom kulturalny i intelektualny.
 8. WFTU walczy o poprawę życia robotników, o realizację ich żądań w sprawach gospodarczych, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy. O żądania, które zostały sformułowane zgodnie z epoką i potrzebami. W zależności od czasu i miejsca. Działają one na rzecz udziału wszystkich robotników w związkach zawodowych. Na rzecz powstawania i swobodnego funkcjonowania organizacji związkowych w każdym kraju. Jednocześnie, statut WFTU określa, że jej organizacje będą walczyć o zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka. Ten element jakościowy daje impuls do walki klasy robotniczej i czyni z niej rwącą siłę historii w budowie społeczeństwa bez niesprawiedliwości społecznej, bez wojen, opartej na demokracji i wolności. Z prawem do wiedzy i demokratycznych mediów.
 9. WFTU walczy z imperializmem kulturowym, który ma na celu zakłócenie historii, który nie respektuje tradycji, kultury i specyfiki danego kraju, który próbuje przez różnorodną propagandę narzucić wszędzie amerykański styl życia. Każdy naród, każdy kraj, każdy ruch związkowy ma swoją własną historię, swoje własne cechy. WFTU szanuje i docenia to. I wzywa młodzież do studiowania kultury i historii swoich narodów.
 10. WFTU stwierdza na nowym szlaku, który nastał po XV Kongresie, że jest gotowe współpracować i działać razem z innymi międzynarodowymi organizacjami związkowymi, z krajowymi, regionalnymi i branżowymi związkami zawodowymi, niezależnie od istniejących różnic ideologicznych i politycznych, na rzecz wspierania międzynarodowych interesów klasy robotniczej. Jedynymi kryteriami dla każdej współpracy WFTU są zasady równości, wzajemnego szacunku, akceptacji wzajemnych różnic za każdym razem, wzajemne wyznaczanie celów. WFTU dnia dzisiejszego nie postrzega innych związków zawodowych jako wrogów. Wrogów dostrzega tylko w kapitale i imperialistach. Fundamentalną zasadą WFTU było i jest promowanie JEDNOŚCI wszystkich robotników, niezależnie od ideologii, religii, koloru skóry, języka czy płci. Ta JEDNOŚĆ powinna promować cechy bojowe wszystkich związków zawodowych i zbierać szerokie siły, by walka z kapitałem była bardziej masowa i skuteczna. W tej jedności w walce, biedni chłopi, pozbawieni ziemi, samozatrudnieni, grupy ludzi, którzy troszczą się i martwią się o świat, w którym żyjemy i o jego przyszłość, mają swoje miejsce.

Żyjemy w epoce globalizacji, której dominującym elementem jest neoliberalizm i nagromadzenie nadmiaru władzy w rękach nielicznych.

Międzynarodowy układ sił, mamy nadzieję, że tylko tymczasowo, został zakłócony! Pozwólcie nam działać w kierunku przeciwstawienia się tej globalizacji, poprzez ​​zglobalizowaną walkę. WFTU ze swoim 60-letnim doświadczeniem i aktywnością oraz ze swą odnowioną i współczesną postawą klasową jest nadzieją na ożywienie międzynarodowego ruchu pracowniczego i związkowego.

Ateny, styczeń 2007 r.