Czym jest WFTU?


Logo WFTUŚwiatowa Federacja Związków Zawodowych (ang. WFTU – World Federation of Trade Unions; fr. FSM – Fédération Syndicale Mondiale) została utworzona w Paryżu 3 października 1945 roku i jest najstarszą międzynarodową organizacją związków zawodowych oraz założycielem odnowionej po II wojnie światowej Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. ILO – International Labour Organization; fr. OIT – Organisation Internationale du Travail). Obecnie liczy około 80 milionów członków zrzeszonych w 120 krajach świata.

Działalność WFTU opiera się na zasadach klasowo-zorientowanego ruchu związków zawodowych – jej celem jest walka przeciwko kapitalizmowi i imperializmowi na rzecz społeczeństwa bez wyzysku człowieka przez człowieka.

W latach 1945-1953 główna siedziba WFTU znajdowała się w Paryżu (Francja), a w latach 1953-1956 – w Wiedniu (Austria). Następnie w latach 1956-2005 siedziba główna znajdowała się w Pradze (Czechosłowacja/Republika Czeska), by od stycznia 2006 roku znaleźć swoje docelowe miejsce w Atenach (Grecja).

Na każdym kontynencie Światowa Federacja Związków Zawodowych posiada swoje biura regionalne, a we wszystkich głównych sektorach gospodarki – swoje branżowe Międzynarodówki Związków Zawodowych (ang. TUI – Trade Union International).

Dzięki przyjętemu kursowi WFTU i jej organizacje członkowskie odgrywają centralną rolę w walkach przeciwko apartheidowi, rasizmowi, kolonializmowi, polityce rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn., NATO, Izraela i ich sojuszników; przeciwko barbarzyństwu kapitalizmu. WFTU w przeszłości stała na czele podczas zdobywania wszystkich praw pracowniczych i związkowych.

 

PODSTAWOWE ZASADY

 • Demokratyczne zasady funkcjonowania – wybory do wszystkich organów na wszystkich poziomach.
 • Orientacja internacjonalistyczna – międzynarodowa solidarność, internacjonalizm.
 • Walka o pokój i przyjaźń pomiędzy ludźmi – przeciwko wojnom imperialistycznym.
 • Obrona praw każdej ludności, praw klasy robotniczej z każdego kraju do decydowania o sobie w zakresie swojej teraźniejszości i przyszłości.
 • Krajowe zasoby naturalne należą do ludności i do robotników danego kraju. WFTU sprzeciwia się wszelkim formom prywatyzacji.
 • Jedność klasy robotniczej – partnerstwo z biednymi chłopami, bezrolnymi, pracownikami umysłowymi.
 • Włączanie osób młodych, kobiet i robotników migrujących w życie związków zawodowych, w ich działania i zarządzanie.
 • Pierwszeństwo dla zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa dla robotników, jakości życia i ogólnie środowiska.
 • Zasadniczym priorytetem w ramach międzynarodowych korporacji i organizacji jest międzynarodowa koordynacja i solidarność klasy robotniczej.
 • Uderzenie w i walka z karierowiczostwem, elitaryzmem, biurokracją, kupowaniem sumień – korupcją.
 • Prawo wszystkich robotników do publicznej i bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Nieustanna poprawa warunków życia, wysokości wynagrodzeń i emerytur.
 • WFTU jako klasowo-zorientowana organizacja związków zawodowych wzmacnia krytycyzm, samokrytycyzm i braterskie współzawodnictwo pomiędzy liderami i członkami.
 • Walka o wolności związkowe i demokratyczne. WFTU występuje przeciwko przemocy państwowej, autorytaryzmowi i prześladowaniu związkowców. Występuje przeciwko neofaszyzmowi i rasizmowi.
 • Organizacja seminariów związkowych i szkoleń.

 

STRUKTURA WFTU

Światowy Kongres Związków Zawodowych
|
Rada Prezydialna
|
Sekretariat
|

-> Biura Regionalne:

 1. Afryka anglojęzyczna: Johannesburg, RPA
 2. Afryka francuskojęzyczna: Dakar, Senegal
 3. Azja i Pacyfik: New Delhi, Indie
 4. Europa: Nikozja, Cypr
 5. Ameryka Południowa: Hawana, Kuba
 6. Bliski Wschód: Damaszek, Syria
 7. Ameryka Północna: Nowy Jork, USA
 8. (Biuro subregionalne) Ameryka Centralna: San Jose, Costa Rica

-> Organizacje branżowe – TUI:

 1. Sektor rolno-spożywczy: Paryż, Francja
 2. Banki i ubezpieczenia: New Delhi, Indie
 3. Przemysł budowlany i sektory powiązane: Helsinki, Finlandia
 4. Edukacja: Dhaka, Bangladesz
 5. Energetyka: miasto Meksyk, Meksyk
 6. Górnictwo i metalurgia: San Sebastian, Kraj Basków
 7. Usługi publiczne: Sao Paolo, Brazylia
 8. Hotelarstwo i turystyka: Ateny, Grecja
 9. Transport: Lizbona, Portugalia

Światowa Federacja Związków Zawodowych ma swoich stałych przedstawicieli w następujących organizacjach międzynarodowych:

 1. Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN): Nowy Jork, USA
 2. Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO): Genewa, Szwajcaria
 3. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): Rzym, Włochy
 4. Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO): Paryż, Francja

W ramach tych organizacji WFTU stara się prowadzić walkę stawiając sobie zawsze za cel obronę interesów robotników i podkreślanie istniejących i działających w ramach tych organizacji monopoli i ich interesów.

Instytuty edukacji związków zawodowych

Światowa Federacja Związków Zawodowych koordynuje i współpracuje ze swymi krajowymi organizacjami członkowskimi w zakresie funkcjonowania w ich krajach instytutów edukacyjnych. WFTU posiada takowe instytuty edukacji związkowej w następujących państwach: Indie, Wietnam, Malezja, Bangladesz, Kuba, Panama, Costa Rica, Argentyna, Ekwador, Białoruś, Cypr, Grecja, Syria, Nigeria itd.

XVI Kongres WFTU

W ostatnim czasie (kwiecień 2011 roku) Światowa Federacja Związków Zawodowych odbyła w Atenach swój XVI Światowy Kongres Związków Zawodowych, na który przybyło 828 delegatów ze 101 państw. 105 delegatów zabrało głos i przegłosowano główne decyzje we wszystkich bieżących żądaniach robotników. Kongres wybrał także w głosowaniu tajnym nową 40-osobową Radę Prezydialną.

Ty także możesz przyłączyć się do sił wielkiej walczącej rodziny Światowej Federacji Związków Zawodowych! Organizacje członkowskie WFTU mogą być członkami krajowych konfederacji związkowych i krajowych branżowych organizacji związkowych.