Konferencja AOP: Sekretarz generalny WFTU podkreśla stanowiska WFTU nt. istotnych kwestii świata arabskiego


2014-ALO-CairoDelegacja Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) pod przywództwem Sekretarza generalnego uczestniczyła w dniu 14 września 2014 r. w ceremonii otwarcia Konferencji Arabskiej Organizacji Pracy (AOP), która odbyła się w stolicy Egiptu – Kairze.

Jorgos Mawrikos w swoim przemówieniu do uczestników Konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele rządów krajów arabskich, ministrowie pracy i przedstawiciele związków zawodowych, podniósł trzy zasadnicze kwestie dotyczące klasy robotniczej dzisiejszego świata arabskiego: imperialistyczna agresywność, solidarność z ludnością palestyńską i walka o godną pracę przeciwko bezrobociu.

W kuluarach Konferencji organizacje członkowskie WFTU odbyły także spotkanie w celu oceny przebiegu realizacji Planu Działań WFTU na rok 2014.

Przemówienie Sekretarza generalnego WFTU Jorgosa Mawrikosa:

„Ta Konferencja Arabskiej Organizacji Pracy odbywa się w czasie po ostatniej zbrodni syjonistycznego państwa Izrael popełnionej na ludności palestyńskiej w celu rozszerzenia swojego osadnictwa.
Ta Konferencja odbywa się w czasie którego Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska stają się z każdym momentem coraz bardziej agresywne i wcielają w życie swoje plany „Nowego Bliskiego Wschodu”.

Ta Konferencja odbywa się w momencie, gdy ludność świata arabskiego stają twarzą z rezultatami tej agresywności. Jednocześnie zaś stykają się z wieloma innymi trudnymi problemami dnia codziennego: wysokim bezrobociem, niskimi wynagrodzeniami, brakiem zabezpieczenia socjalnego, problemami w zakresie mieszkalnictwa i ochrony zdrowia. Uważamy, że te zasadnicze kwestie muszą być w centrum dyskusji prowadzonych na tej Konferencji Arabskiej Organizacji Pracy.

Jako nasz wkład do tych kwestii chcemy powiedzieć, co następuje:
Światowa Federacja Związków Zawodowych, reprezentująca dzisiaj ponad 90 milionów robotników w 126 krajach świata, swoimi stanowiskami i działaniami zawsze stała po stronie ludności państw arabskich.
Naszymi stanowiskami i działaniami jesteśmy przeciwko imperialistycznym atakom i interwencjom zagranicznych interesów w wewnętrzne sprawy krajów świata arabskiego. Byliśmy zawsze i będziemy zawsze przeciwko wojnom w Iraku, w Afganistanie, w Libii. Jesteśmy przeciwni obcym interwencjom w Syrii.
Rezultatami tych polityk jest wzrost bezrobocia, zwiększenie migracji z powodów ekonomicznych, wzrost biedy i ubóstwa.
Sytuacja dzisiaj jest znacznie gorsza! W wyniku tych wojen nie nastała żadna „demokracja”! Żaden „pokój” i żadna „stabilność”! Tylko krew, bezrobocie i migracja dla ludności, a zyski dla ponadnarodowych korporacji.

Światowa Federacja Związków Zawodowych otwarcie potępiała rolę różnych centrów imperialistycznych, które wykorzystują środki polityczne, militarne i inne w celu przejęcia kontroli nad państwami, kradzieży ich bogactw, ustanowienia swoich krótkookresowych i długookresowych interesów w regionie.
Stanowisko WFTU jest jasne i jesteśmy w tym zakresie czyści!
Wierzymy, że ludność i tylko ludność ma prawo do decydowania o swojej teraźniejszości i swojej przyszłości. Że bogactwa każdego kraju muszą być używane dla korzyści i wzrostu bogactwa jego ludności.

Po drugie, Światowa Federacja Związków Zawodowych zawsze była po stronie ludności palestyńskiej przeciwko okupacji ze strony państwa Izrael. Wiemy, kto jest kryminalistą, a kto jest ofiarą. Kto jest intruzem występującym przeciwko tym, którzy bronią swoich domów.
Wzywamy organizacje międzynarodowe, Organizację Narodów Zjednoczonych, do wdrożenia jednej z dziesiątków rezolucji podjętych od 1948 roku, mówiących o utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego i położeniu kresu izraelskiej okupacji w Palestynie i na terytoriach Syrii i Libanu. Te rezolucje nie mogą pozostawać tylko na papierze. Ta zbrodnia musi się zakończyć.
Także w tych dniach WFTU kontynuuje swą Międzynarodową Kampanię Solidarności z Ludnością Palestyńską. Wezwaliśmy wszystkie organizacje związków zawodowych do organizacji marszów i protestów, jak również do zbiórki pieniędzy i środków medycznych dla ludności palestyńskiej. Już niebawem zostaną one przetransportowane do Palestyny.
Stale jesteśmy po stronie ludności Syrii, ludności Libanu, ludności Iraku, przeciwko zagranicznym interwencjom, przeciwko imperialistom.

I w końcu, na dzień 3 października 2014 r. Światowa Federacja Związków Zawodowych wezwała wszystkie organizacje związków zawodowych do jedności w działaniu. Do walki przeciwko bezrobociu i na rzecz godnej pracy dla wszystkich i bezzwłocznego wdrożenia programów ochronnych dla osób bezrobotnych.

Drodzy bracia i siostry,
Dziękuję za danie mi raz jeszcze możliwości wyrażenia wsparcia WFTU dla ludności świata arabskiego.
WFTU docenia wkład ludności arabskiej, Waszych cywilizacji, Waszego dziedzictwa kulturalnego, Waszej historii, Waszych walk.
Razem z organizacjami członkowskimi WFTU, które są największymi organizacjami związkowymi w świecie arabskim, będziemy kontynuować z całych naszych sił pracę na rzecz jedności ludności arabskiej przeciwko imperializmowi, na rzecz poprawy życia arabskich robotników.
Życzę Konferencji Arabskiej Organizacji Pracy samych sukcesów.
Dziękuję.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *