Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Pracujących, 8 marca 2014 r.


8marca2014Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Pracujących, Sekretariat Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) pozdrawia wszystkie pracujące kobiety i wyraża swoją solidarność dla ich codziennej walki o poprawę swojego życia i warunków pracy.

Klasowo-zorientowany ruch związków zawodowych na szczeblu międzynarodowym, jak i organizacje członkowskie i przyjaciele WFTU podjęli starania na poziomie krajów, by wzmocnić ruch kobiet pracujących. W duchu przyjętych na 16 Światowym Kongresie Związków Zawodowych uchwał, w ramach struktur związków zawodowych utworzono więcej komitetów ds. kobiet.

Zgodnie z przyjętym w Rzymie (Włochy) w dniach 14-15 lutego 2014 roku podczas Zebrania Rady Prezydialnej „Planem Działań” do końca 2014 roku WFTU zorganizuje I Światowy Kongres Kobiet Pracujących.

Powinniśmy dołożyć wysiłku do przygotowania Światowego Kongresu, omówić trudności, jakie one napotykają, przeprowadzić debaty na temat rozwoju sytuacji w ruchu robotniczym, utworzyć wspólną platformę żądań i koordynować naszą walkę o wzmocnienie ruchu pracujących kobiet na arenie międzynarodowej, aby stworzyć podstawy do dalszych przełomów w zakresie ich praw i zdobyczy.

Dla klasowo-zorientowanego ruchu związkowego, dla WFTU, walka z podwójnym wyzyskiem pracujących kobiet i z antypracowniczymi reformami, które dokładają kobietom dodatkowego obciążenia, a także o zaspokojenie współczesnych potrzeb pracujących kobiet, zawsze była priorytetem.

WFTU zintensyfikuje swoją walkę:

 • O pełne zatrudnienie, dobrze płatne i dobre jakościowo miejsca pracy, o pełne poszanowanie praw pracowniczych.
 • O wspieranie równego dostępu do edukacji, o rozwój podnoszenia kwalifikacji i szkoleń zawodowych.
 • O rozwijanie związkowych programów szkoleniowych dotyczących równości płci w miejscu pracy.
 • O informowanie pracujących kobiet na temat praw i konwencji międzynarodowych dotyczących zagadnień płci, aby wyjaśnić im ich prawa i pomóc im zapewnić ich realizację, w tym poprzez porady prawne w przypadku prezentowaniu żądań przeciwko naruszaniu praw pracownika oraz o nadzór nad przestrzeganiem konwencji MOP.
 • O promowanie zdolności związków zawodowych do włączania zagadnień pracujących kobiet i kwestii płci w procesy negocjacji zbiorowych i w polityki zarządzania związkami zawodowymi.
 • O promowanie ratyfikacji i zastosowania Konwencji w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet i tych Konwencji Międzynarodowych, które odnoszą się do równości płci (Konwencje 100, 111, 156, 183 i inne).
 • O wsparcie przyjęcia Konwencji Międzynarodowych dotyczących ochrony pracowników domowych i promowanie ich ratyfikacji.
 • O promowanie ustawodawstwa krajowego przeciwko dyskryminacji płci i o rozwijanie działań ukierunkowanych na walkę z nierównościami.
 • O wspieranie wszelkich środków, które mogą pomóc wszystkim pracownikom (kobietom i mężczyznom) w zachowaniu równowagi między pracą a obowiązkami rodzinnymi i o promowanie bardziej sprawiedliwego podziału zadań.
 • O domaganie się, aby rządy krajowe dokładały starań, by oferować więcej usług wysokiej jakości w ośrodkach opieki dziennej oraz opieki nad osobami starszymi.
 • O opracowanie kampanii świadomości, obrony i promocji zalet równości płci w świecie pracy w ramach działalności z okazji Święta Pracy, Międzynarodowego Dnia Kobiet, jak również innych ważnych wydarzeń i konferencji.
 • O rozwinięcie kampanii w sprawie równej płacy za równą płacę w miejscu pracy i w społeczeństwie.
 • O opracowanie działań ukierunkowanych na identyfikację molestowania seksualnego, przemocy seksualnej i o wyszukanie najbardziej optymalnych przepisów w tych sprawach w każdym kraju.

Sekretariat WFTU

Ateny, 6 marca 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *