Obrady XVI Kongresu Światowej Federacji Związków Zawodowych


XVI Kongres WFTU 2011 r.W dniach 6-10 kwietnia odbył się w Atenach XVI Kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Obrady kongresu koncentrowały się wokół problemów dotyczących skutków globalizacji i kryzysu gospodarczego dla świata pracy, obrony praw pracowniczych przed naciskami ze strony korporacji ponadnarodowych oraz roli związków zawodowych w strajkowych akcjach protestacyjnych. Na otwarciu kongresu sekretarz generalny WFTU Jorgos Mawrikos, reprezentujący grecki lewicowy związek zawodowy PAME, powiedział: Powinniśmy iść drogą walki klasowej przeciwko imperializmowi i kapitałowi na rzecz świata bez wyzysku człowieka przez człowieka, na rzecz przyszłości należącej do klasy pracujących. Z kolei podczas sesji końcowej kongresu podkreślił potrzebę tworzenia sojuszu obejmującego m.in. pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze, bezrobotnych, biednych rolników.

Uczestnicy kongresu przyjęli tzw. Pakt Ateński, w którym wiele miejsca poświęcono kryzysowi gospodarczemu i jego następstwom (pełny tekst Paktu w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej WFTU). Jak mówi o tym Pakt, obecny kryzys nie nastąpił nagle i niespodziewanie. Nie jest on ani pierwszym ani ostatnim. Jak czytamy w tym dokumencie, każdy nowy kryzys z matematyczną precyzją i dokładnością uwypukla podstawową sprzeczność kapitalizmu oraz prowadzi do ogromnej koncentracji dóbr i środków produkcji w rękach nielicznych a z drugiej strony do ubóstwa, masowego bezrobocia klasy pracujących w wymiarze absolutnym i relatywnym. Związkowcy powołują się tu na słowa Karola Marksa na temat sprzeczności pomiędzy społecznym charakterem produkcji a kapitalistyczną własnością środków produkcji, co prowadzi do przywłaszczania przez kapitalistów efektów ludzkiej pracy.

W trakcie dyskusji często podejmowano kwestię tzw. trade unionizmu polegającego na ugodowej postawie niektórych związków zawodowych wobec kapitalistycznych pracodawców i władz państwowych. Postawa taka, która jest widoczna zwłaszcza wśród związków zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, prowadzi do ustępstw wobec neoliberalizmu. Utrudnia to wypracowanie jednolitego stanowiska związkowego np. w kwestii wysokości płacy minimalnej, reformy emerytalnej czy też sprzeciwu wobec podwyższenia wieku emerytalnego. Według słów Jorgosa Mawrikosa, w naszej walce mamy do czynienia z dwoma wrogami: pracodawcami i sprzedajnymi związkami zawodowymi, wspólnym dla nich celem jest wprowadzenie podziałów wewnątrz klasowych związków zawodowych. Mówi o tym również Pakt Ateński, krytycznie odnosząc się m.in. do reformistycznej polityki Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Pakt wspomina o współpracy reformistycznych związków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, braku uczestnictwa w strajkach i demonstracjach, przekształceniu związków zawodowych w struktury biurokratyczne. Związki te – jak stwierdza Pakt – stworzyły atmosferę fatalizmu i akceptacji „mniejszego zła” np. w postaci zgody na obniżkę płac czy też czasu pracy w celu uniknięcia redukcji zatrudnienia.

Kongres wybrał nową Radę Prezydialną, przy czym w głosowaniu oprócz delegatów wzięli także udział obserwatorzy dysponujący tzw. głosem doradczym. Przewodniczącym na 5-letnią kadencję został ponownie wybrany Muhammad Szaaban Azzouz. W kongresie wzięło udział 801 delegatów reprezentujących 205 organizacji związkowych działających w 105 krajach. Do WFTU nie należy żadna polska centrala związkowa. Wśród delegatów kobiety stanowiły 32 procent. W treści Paktu Ateńskiego mówi się o związkowcach zamordowanych przez siły policyjne na Filipinach, w Hondurasie, Kolumbii i Palestynie. Kongres zakończył się odśpiewaniem „Międzynarodówki”.

Po zakończeniu kongresu WFTU wydała 13 kwietnia oświadczenie potępiające brutalne rozpędzenie w Suazi pokojowej demonstracji, której uczestnicy domagali się utworzenia demokratycznego rządu oraz występowali przeciwko koncentracji potencjału gospodarczego w rękach skorumpowanej rodziny królewskiej.

Bolesław K. Jaszczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *